หน้าแรก แนะนำรายวิชา คู่มือการใช้บทเรียน ผู้พัฒนาบทเรียน
หน่วยที่ 5 สร้างการเชื่อมโยง
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
การเชื่อมโยงภายในหน้าเว็บเพจเดียวกัน
การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เดียวกัน
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
การเชื่อมโยงไปยังอีเมล์
ใบงานที่ 5.1 / ใบงานที่ 5.2  /  ใบงานที่ 5.3
แบบทดสอบหลังเรียน
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม