หน้าแรก แนะนำรายวิชา คู่มือการใช้บทเรียน ผู้พัฒนาบทเรียน
หน่วยที่ 4 การจัดการเนื้อหา
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
การจัดการเนื้อหาด้วยตาราง
การแทรกข้อความ
การแทรกรูปภาพ
การแทรกไฟล์วิดีโอ
ใบงานที่ 4.1 / ใบงานที่ 4.2/ ใบงานที่ 4.3
แบบทดสอบหลังเรียน
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม