หน้าแรก แนะนำรายวิชา คู่มือการใช้บทเรียน ผู้พัฒนาบทเรียน
หน่วยที่ 3 การจัดหน้าเว็บเพจด้วยตาราง
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประโยชน์ของตาราง
การแทรกตาราง
การปรับแต่งตาราง
การใส่สีพื้นและสีเส้นให้กับตาราง
ใบงานที่ 3.1 / ใบงานที่ 3.2
แบบทดสอบหลังเรียน
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม