ุดประสงค์การเรียนรู้
  1. บอกประโยชน์ของตารางในการสร้างเว็บเพจได้

  2. อธิบายขั้นตอนการแทรกตารางเข้ามาในเว็บเพจได้

  3. ปฏิบัติการแทรกตารางเข้ามาในเว็บเพจได้

  4. สามารถปรับแต่งตารางให้เหมาะสมกับเนื้อหาในหน้าเว็บเพจได้

  5. สามารถใส่สีพื้นและสีเส้นกรอบให้กับตารางได้

  6. ประยุกต์ใช้ตารางในการออกแบบหน้าว็บเพจได้อย่างสวยงามและเหมาะสม