หน้าแรก แนะนำรายวิชา คู่มือการใช้บทเรียน ผู้พัฒนาบทเรียน
หน่วยที่ 2 เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
ส่วนประกอบพื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์
การสร้างไซต์
การสร้างและบันทึกไฟล์เว็บเพจ
ใบงานที่ 2.1 / ใบงานที่ 2.2
แบบทดสอบหลังเรียน
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม