หน้าแรก แนะนำรายวิชา คู่มือการใช้บทเรียน ผู้พัฒนาบทเรียน
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เว็บเพจ โฮมเพจ และเว็บไซต์คืออะไร
ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ
ลักษณะของเว็บไซต์ที่ดี
การเลือกใช้สีให้เหมาะสม
ใบงานที่ 1.1 / ใบงานที่ 1.2
แบบทดสอบหลังเรียน
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม