ผู้พัฒนาบทเรียน

ชื่อ : นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัว

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

อีเมล์ : kritsada@cba.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0910169366

เว็บไซต์ : kruning.cba.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/Vavaiiii

ครูกฤษฎา  

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา : โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนหัวโทนวิทยา ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนหัวโทนวิทยา ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ระดับอุดมศึกษา
 
ปริญญาตรี ปี 2547 - 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 
ปริญญาโท ปี 2556 - 2558 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
 
ผลการพัฒนานักเรียน      
  • เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ สพม.27 ปี 2559
  • เหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ สพม.27 ปี 2559
  • เหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Web Applications งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ สพม.27 ปี 2559
  • เหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ สพม.27 ปี 2560