แนะนำรายวิชา
1. ข้อมูลทั่วไป
รหัสวิชา :  ง 23205
รายวิชา :  คอมพิวเตอร์ 5   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้    การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
สาระที่ 4 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
3. คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาค้นคว้าอธิบาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ความเป็นมาของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันได้

        ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver CS6 การเรียกใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เรียนรู้การใช้พื้นที่ทำงาน (work space) อุปกรณ์หลัก (Toolbox)  และอุปกรณ์เสริม (panels and Property inspector) การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ การสร้าง Site การสร้างตาราง การสร้างข้อความ การตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ การแทรกสื่อแบบมัลติมีเดีย (Multimedia) การสร้างลิงค์ (Link) ในเว็บไซต์ การส่งเว็บไซต์ไปไว้บนเครื่องแม่ข่าย (Server)

        เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะเจตคติเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำเว็บไซต์และโปรแกรมAdobe Dreamweaver CS6  ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ใช้คอมพิวเตอร์อย่างรู้คุณค่า มีความมุ่งมั่นในการทำงานและสามารถจัดทำโฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของเว็บไซต์ (K)
2. อธิบายแนวคิดและหลักการออกแบบเว็บไซต์และสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้ (K)(P)
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 (K)(P)
4. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS 6 ได้ (K)(P)
5. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใส่ข้อความ รูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย ลงในหน้าเว็บเพจได้ (K)(P)
6. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างการเชื่อมโยง (Hyper Link) ประเภทต่าง ๆได้ (Hyper Link) (K)(P)
7. เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น สืบค้นโดยมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ (A)